مهندسین مشاور شارستان طرح

شارستان طرح

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: محمدرضا مهدوی
تلفکس: ۳۸۱۱۲۵۳۰
نشانی:خیابان کوهسنگی – کوهسنگی۴ – پلاک ۱۰ – واحد ۱۰
پایه: ۲