مهندسین مشاور سیوان شرق

سیوان شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: شاهین خودنیا
تلفن: ۳۷۶۳۸۸۳۴ فکس: ۳۷۶۶۱۱۶۷
نشانی: بلوار ملک آباد- گویا ۱۳- پلاک ۶۷- زنگ سوم
پایه: ۳