مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس

تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
مدیر عامل: جواد صاعدی
تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴
نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴
پايه: ۱