مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس

تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز
مدیر عامل: جواد صاعدی
تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷  فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴
نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴
پايه: ۲