مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: جواد صاعدی
تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷ فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴
نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴
پايه: ۱