مهندسین مشاور سیال ثامن

سیال ثامن

تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
مدیر عامل: غلامحسن حسین زاده
تلفن: ۶۰-۳۵۱۳۰۵۱۰ فکس: ۳۵۱۳۰۵۶۶
نشانی:بزرگراه ميثاق-ميثاق۲- جاهد۱ – پلاك ۱۵
پايه: ۲