مهندسین مشاور سیال ثامن

سیال ثامن

تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
مدیر عامل: غلامحسن حسین زاده
تلفکس: ۳۸۶۸۳۰۸۳
نشانی:بلوار وکیل آباد- وکیل آباد ۴۹- تعلیم ۲- پلاک ۷
پايه: ۲