مهندسین مشاور سپاد اندیش

سپاد اندیش

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: مهدی صباحی
تلفکس: ۳۷۱۱۴۰۶۷
نشانی: بلوار خيام شمالي- بلوار بهارستان- بهارستان۶-تقاطع اول سمت راست كارگاه خوش سيما- شركت سپاد خراسان
پایه: ۳