مهندسین مشاور سنجشگران کیفیت بارثاوا

سنجشگران کیفیت بارثاوا

تخصص: بازرسی فنی
مدیر عامل: ملیحه حسن زاده
تلفن: ۳۸۸۳۹۲۰۳
نشانی: بلوار پیروزی- میدان حر- مجتمع ارم- واحد ۳۰۵
پایه: ۳