مهندسین مشاور زیست کاوش

زیست کاوش

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: مهدید اصغری
تلفن: ۳۸۴۲۵۱۷۳ فکس: ۳۸۴۳۰۰۵۵
نشانی: خیابان راهنمایی- راهنمایی ۵- پلاک ۱۶
پایه: ۳