مهندسین مشاور زیست کاوش

زیست کاوش

تخصص: شهرسازی
مدیر عامل: مهدید اصغری
تلفن: ۳۸۴۲۵۱۷۳ تلفکس:۳۸۴۳۰۰۵۵
نشانی: خیابان راهنمایی- راهنمایی ۵- پلاک ۱۶
پايه: ۳