مهندسین مشاور رودسالار مرو

رودسالار مرو

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیر عامل: عصمت مظلوم
تلفکس: ۳۸۸۲۸۱۵۴
نشانی: بلوار هاشمیه- هاشمیه ۴۶ – پلاک ۲۷-طبقه همکف
پایه