مهندسین مشاور رهساز پیمایش شرق

رهساز پیمایش شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: اسماعیل علیدادیانی
تلفن: ۳۶۰۲۸۰۲۲ فكس: ۳۶۰۲۸۲۶۳
نشانی: بلوار سجاد- حامد جنوبی۱۴- پلاک ۱۸- واحد۱
پایه: ۳