مهندسین مشاور رهداد

رهداد

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیر عامل: علی نقی نوربخش
تلفکس: ۳۶۰۱۷۸۲۵
نشانی: بین وکیل آباد ۲۳ و ۲۵ – پلاک ۳۳۹– طبقه ۳- واحد ۳۰۲
پایه:۳