مهندسین مشاور رهداد

رهداد

تخصص: شهرسازی
مدیر عامل: علی نقی نوربخش
تلفکس: ۳۶۰۱۷۸۲۵
نشانی: بین وکیل آباد ۲۳ و ۲۵ – پلاک ۴۷۳ – طبقه ۳- واحد ۳۰۲
پايه: ۳