مهندسین مشاور دوام سازان دشت آب طوس

دوام سازان دشت آب طوس

تخصص: ژئوتکنیک
مدیرعامل: اسماعیل خلیل زاده
تلفن: ۳۸۹۳۸۱۷۴ فکس : ۳۸۹۳۸۱۷۵
نشانی: بلوار پیروزی – پیروزی ۵۸– پلاک ۵۸
پایه