مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا

تخصص: بازرسی فنی
مدیرعامل: محسن باقری شاندیز
تلفن: ۳۶۰۴۴۰۰۵ فکس: ۳۶۰۸۴۰۰۵
نشانی:الهیه-کوچه لوایی، کوچه شهید تقی زاده ۶، ساختمان صبا ، طبقه همکف ، واحد ۱۰
پایه: ۳