مهندسین مشاور جهان شهر سپهر هشتم

جهان شهر سپهر هشتم

تخصص: شهرسازی
مدیرعامل: جواد میرزائیان خمسه
تلفکس: ۳۸۴۶۳۴۳۵
نشانی: نبش دانشجوی ۲۵- پلاک ۵۵۴- مجتمع آراکس- طبقه چهارم-واحد۴۰۳
پايه: ۳