مهندسین مشاور تحقیقات خاک مهارآب

تحقیقات خاک مهارآب

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیرعامل: محمدرضا کاخی
تلفن: ۳۶۲۲۳۳۳۲ فکس: ۳۶۲۲۶۸۶۹
نشانی: قاسم آباد- بلوارامامیه- جنب امامیه ۴۲- پلاک۸۸
پايه: ۳