مهندسین مشاور بوم پارت شهر معنوی

بوم پارت شهر معنوی

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدير عامل: سید محمد بهروز
تلفکس: ۳۷۶۸۳۹۰۹
نشانی: فلسطین-خیابان قدس-قدس۹(فلسطین۱۲)-پلاک۴۱-طبقه اول
پایه: ۳