مهندسین مشاور بهین آب پاژ

بهین آب پاژ

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدير عامل: علي شكفته
تلفن: ۱- ۳۷۲۳۱۹۵۰ فكس:۳۷۲۶۳۲۴۴
نشانی: بلوار سازمان آب- شهيدصادقي۲۳- پلاک ۶۶- واحد۳
پايه: ۳