مهندسین مشاور بهرادسازان مشهد

بهراد سازان مشهد

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: علیرضا اخوان مهدوی
تلفن: ۳۷۶۱۵۵۰۵ فکس: ۳۷۶۱۲۱۸۳
نشانی: بلوارفلسطین-فلسطین۱۸-پلاک۶۰-ساختمان بهراد- طبقه ۲
پایه: ۳