مهندسین مشاور بهاوران معدن خراسان

بهاوران معدن خراسان

تخصص: پی جویی و اکتشاف معدن
مدیرعامل: محمد چکشی
تلفن: ۳۸۶۶۳۷۳۸ فکس: ۳۸۶۹۷۱۶۸
نشانی: بلوار هفت تیر- هفت تیر۲۱- کوی ارغوان- پلاک۳۴
پايه: ۳