مهندسین مشاور بهاوران معدن خراسان

بهاوران معدن خراسان

تخصص: پی جویی و اکتشاف معدن
مدیرعامل: محمد چکشی
تلفن: ۳۱۰۴۴۴۰۷
نشانی: ابوذرغفاری ۳۰(رضا۳۰)-پلاک۱۳۰-طبقه منفی۱
پايه: ۳