مهندسین مشاور بانیان تردد ایمن

بانیان تردد ایمن

تخصص: راهسازی
مدیرعامل: سید ناصر سجادی جاغرق
تلفن : ۷-۳۷۰۵۱۵۳۶ فکس: ۳۷۰۵۱۵۳۸
نشانی: خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳(صاحب الزمان)- نبش صاحب الزمان ۲۲- مجتمع رضوان- طبقه دوم- واحد ۲۰۲
پايه: ۳