مهندسین مشاور ایرانشهر طوس

ایرانشهر طوس

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیرعامل: امیرمحمد صدیقی
تلفکس: ۳۸۵۸۶۴۴۱- ۳۸۵۸۶۴۴۰
نشانی: کوهسنگی ۴- پلاک ۴۱
پایه:۳