مهندسین مشاور ایرانشهر توس

ایرانشهر توس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: امیرمحمد صدیقی
تلفکس: ۳۸۵۸۶۴۴۱- ۳۸۵۸۶۴۴۰
نشانی: کوهسنگی ۴- پلاک ۴۱
پایه: ۳