مهندسین مشاور ایده پرداز ارم

ایده پرداز ارم

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: زهره ابریشمی
تلفکس: ۳۸۶۶۱۰۴۷
نشانی: بلوار پیروزی- پیروزی ۷۲ – عماد خراسانی ۵- پلاک ۶- واحد۱
پایه: ۳