مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا

اندیشه ساز هور بارثاوا 

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: رضا محرری
تلفکس: ۳۶۰۱۴۵۴۱
نشانی: مجتمع کامپیوتر تک- طبقه ۶- واحد ۶۰۸
پایه: ۳