مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا

اندیشه ساز هور بارثاوا

تخصص: ساختمان
مدیرعامل: رضا محرری
تلفکس: ۳۷۶۸۱۰۱۳
نشانی: مجتمع کامپیوتر تک- طبقه ۶- واحد ۶۰۸
پایه: ۳