مهندسین مشاور الماس بنیان شرق

الماس بنیان شرق

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: حسین خسروی
تلفن: ۴۳۳۲۹۱۲۲-۰۵۱ فکس:۴۳۳۲۹۱۲۳-۰۵۱
نشانی: نیشابور- بلوار بعثت- بین آیت شمالی و بعثت۱۳- پلاک۲۸-طبقه۲ –
مشهد: فرهنگ۲۰- شهید رضوی۲۰(سیدرضی۸) پلاک۲۴۸
پایه: ۳