مهندسین مشاور آیین متره

آیین متره

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: ساسان کیوانلو شهرستانکی
تلفکس: ۳۸۷۱۰۲۲۲
نشانی: رضاشهر-انتهای بلوار فضل ابن شاذان _ ابتدای ارغوان و نبش چپ خیابان شهید سید جمال موسوی- پلاک ۳۸
پایه: ۳