مهندسین مشاور آمایش و توسعه آبادی راه نو

آمایش و توسعه آبادی راه نو 

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیرعامل: محمد عرب بنی شیبانی
تلفن:۳۸۶۴۸۵۸۰
نشانی: بلوار فرهنگ- فرهنگ۲۱- شیخ مفید۱۹ ،پلاک ۰۰۱.۲۹۵ ،طبقه همکف
پایه: ۳