مهندسین مشاور آمایش طرح پارت

آمایش طرح پارت

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیرعامل: زهرا عباس زاده
تلفکس: ۳۶۶۲۲۳۴۴
نشانی: امامیه ۱۱ (شهید حامد سام نژاد)، پلاک ۳۲، طبقه همکف
پایه