مهندسین مشاور آمایش طرح نیارش

آمایش طرح نیارش

تخصص: شهرسازی
مدیرعامل: هادی ضیافتی برخوردار
تلفن: ۳۸۱۱۴۰۰۱ فکس: ۳۸۱۱۴۳۳۶
نشانی: نبش امام خمینی ۲۸- برج مرمر- طبقه ۱۲- واحد ۱۳
پايه: ۳