مهندسین مشاور آرایه شهر اهورا

آرایه شهر اهورا

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: ژیلا جوانشیر افشار
تلفکس: ۳۷۶۰۸۲۹۳
نشانی: بلوار فلسطین، فلسطین ۱۰، پلاک ۱۳
پایه: ۳