مهندسین مشاور آراد طرح طوس

آراد طرح طوس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: مهدی طاهر زاده
تلفکس: ۳۶۰۶۵۶۷۵
نشانی: بلوار دانش آموز-دانش آموز ۱۵-پلاک ۳۵۶
پایه: ۳