مهندسین مشاور آداک پویا طرح طوس

آداک پویا طرح طوس 

تخصص: طراحی شهری
مدیرعامل: محسن خجسته باغدار
تلفن: ۳۵۱۴۰۸۴۸-۳۵۳۱۶۰۵۷   فکس: ۳۸۷۸۷۲۵۰
نشانی: رحمانیه ۳۱- نبش نجفی۷- ساختمان هاشمی اولیاء- طبقه همکف
پایه: ۳