مهندسین مشاور آداک پویا طرح طوس

آداک پویا طرح طوس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: محسن خجسته باغدار
تلفن: ۳۵۱۴۰۸۴۸-۳۵۳۱۶۰۵۷   فکس: ۳۸۷۸۷۲۵۰
نشانی: رحمانیه ۳۱- نبش نجفی۷- ساختمان هاشمی اولیاء- طبقه همکف
پایه: ۳