مهندسین مشاور آبخیزگستر مهر مشهد

آبخیزگستر مهر مشهد

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیرعامل: حسین رجبی سناجردی
تلفکس: ۳۵۲۱۲۴۸۰
نشانی: بلوار فلاحی ۴- برادران شهید حسینی ۸ – پلاک ۱۷
پایه