مهندسین مشاور آبان اندیش شرق

آبان اندیش شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: مجید وطن پرست
تلفن: ۹۱۰۰۱۱۸۱-۳ فکس: ۳۸۸۱۱۳۰۲
نشانی: نبش هاشمیه ۶- مجتمع تجاری آبان-طبقه ۵- واحد ۱۱
پایه: ۳