مهندسین مشاور آبادگران فلات شرق

آبادگران فلات شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: احد توسلی
تلفن: ۳۸۶۶۴۲۴۱   فکس: ۳۸۶۸۱۵۳۱
نشانی: دانش آموز۳۵- چهارراه دوم- پلاک ۴۰۸- طبقه دوم
پایه: ۳