مهندسین مشاور آبادگران شرق

آبادگران شرق

تخصص: راهسازی
مدیرعامل: عباس امین
تلفن: ۳۸۶۶۴۲۴۱ فکس: ۳۸۶۸۱۵۳۱
نشانی: بلوار صارمی- صارمی ۴۵- شهید چراغچی۱۰- پلاک ۵۹
پايه: ۲