فهرست کلی اعضاء

آخرین فهرست کلی مشخصات تعداد ۲۵۵ شرکت عضو انجمن، مورخ خرداد ماه ۱۴۰۳ را از لینک زیر دریافت نمائید:

فهرست اعضا انجمن مهندسان مشاور خراسان- خرداد ماه ۱۴۰۳

 

 

 

 

 

                  > آخرین آمار اعضاء انجمن به تفکیک تخصص و پایه را از لینک زیر دریافت نمائید:

آمار اعضاء به تفکیک تخصص

 

 

 

 

 

> ” اعتبار گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت های عضو انجمن را در سامانه ساجاربررسی نمائید.”