فهرست کلی اعضاء

آخرین فهرست کلی مشخصات تعداد ۲۴۹ شرکت عضو انجمن، مورخ شهریور ماه ۱۴۰۲ را از لینک زیر دریافت نمائید:

فهرست اعضا انجمن مهندسان مشاور خراسان- شهریور ۱۴۰۲

 

                  > آخرین آمار اعضاء انجمن به تفکیک تخصص و پایه را از لینک زیر دریافت نمائید:

آمار اعضاء به تفکیک تخصص

 

 

> ” اعتبار گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت های عضو انجمن را در سامانه ساجاربررسی نمائید.”