ضریب تعدیل تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ۱۴۰۲

بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۹۴۴۴ با موضوع ضریب تعدیل حق الزحمه تعرفه خدمات زئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۲ را از اینجا دریافت نمایید. 

ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۴۰۲