شرایط عضویت انجمن

شرايط عضويت انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوي و مدارك مورد نياز

شرايط عضويت

كليه اشخاص حقيقي (كارفرمايان) و اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :
۱- تابعيت كشور ايران.
۲- شاغل در حرفه‌ يا صنعت و خدمات فني و فعاليتهاي عمراني در چارچوب نظام فني و اجرائي كشور در حوزه فعاليت انجمن صنفي(استان خراسان رضوي) با ارائه مدارك شناسايي معتبر شامل گواهينامه تشخيص صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا استان.
۳- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
۴- پرداخت ورودیه و همچنين پرداخت حق‌ عضويت به طور مرتب.

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن

۱- یک برگ کپی از گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت
۲- یک برگ کپی از آگهی تشکیل شرکت
۳- یک برگ کپی از آگهی آخرین تغییرات شرکت
۴- امضاء و ارائه تعهد نامه عضویت و آئین نامه انضباطی
۵- فیش واریزی مربوط به حق وروديه(فقط يكبار) به مبلغ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
۶- فیش واریزی مربوط به مبلغ حق عضويت سالانه به شرح ذیل:
الف: شرکت هایی که دارای یک تخصص می باشند: حق‌ عضويت سالانه با یک تخصص پایه سه ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال ، پایه دو ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و پایه یک ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ب: شرکت هایی که دارای دو تخصص و بیشتر می باشند: ( بر اساس بالاترین پایه در تخصص اول محاسبه و سپس بابت هر تخصص اضافه در پایه سه ۷.۰۰۰.۰۰۰ريال، در پایه دو ۸.۵۰۰.۰۰۰ ريال و پایه یک ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا سقف مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال.

شماره حساب انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوي

حساب جاری (فراگیر) ۴۰۰۰/۷۲۵۲۳ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد

یا شماره کارت مجازی حساب انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی
۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۴۲۴۶۲۸