شاخص های قطعی تعدیل بها- نیمه دوم سال ۱۴۰۲

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها- نيمه دوم سال ۱۴۰۲ را از اینجا دریافت نمایید. 

شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، نيمه دوم سال ۱۴۰۲