دعوتنامه های گروه های تخصصی

دعوتنامه های جلسات گروه های تخصصی انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی

. آخرین دعوتنامه جلسه گروه تخصصی بازرسی فنی

. آخرین دعوتنامه های گروه تخصصی شهرسازی و معماری 

دعوتنامه جلسه اول سال ۱۴۰۳ –  دعوتنامه جلسه دوم سال ۱۴۰۳ دعوتنامه جلسه سوم سال ۱۴۰۳

. آخرین دعوتنامه جلسه گروه تخصصی نقشه برداری و جی آی اس

. آخرین دعوتنامه جلسه گروه تخصصی مهندسی آب