حد نصاب معاملات – سال ۱۴۰۲

حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۲(به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات) را از اینجا دریافت نمایید. 

حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۴۰۲