تعرفه نقشه برداری سال ۱۴۰۲

بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۴۰۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ با موضوع تعرفه خدمات نقشه برداری سال ۱۴۰۲ را از اینجا دریافت نمایید.

تعرفه نقشه‌برداري ۱۴۰۲