بخشنامه ضوابط ارایه خدمات مدیریت طرح

> بخشنامه ضوابط خدمات مدیریت طرح مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ابلاغ شد.ضوابط ارائه خدمات مديريت طرح