اطلاعیه مهم وفوری در خصوص ثبت قراردادهای مشاور در ساجات

اطلاعیه ثبت قراردادها در ساجات : نامه سازمان و اطلاعیه امور نظام فنی در خصوص ثبت قراردادهای شرکت های مشاور تا تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲  در ساجات و تجربه کاری خود را از اینجا دریافت نمائید.