اطلاعیه در خصوص بروزرسانی ظرفیت شرکت ها در سامانه ساجار

اطلاعیه در خصوص به روز رسانی ظرفیت شرکت ها در سامانه ساجاررا از اینجا دریافت نمائید.